Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för TCTC Invest ABs produkter, om annat inte särskilt överenskommits mellan kunden och TCTC Invest AB.
 
2. Beställning

Beställning av TCTC Invest AB produkter sker via hemsida www.thecolonialteacompany.com, brev eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för TCTC Invest AB, måste beställningen skriftligen bekräftas via orderbekräftelse av TCTC Invest AB före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i TCTC Invest ABs sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är TCTC Invest AB ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
 
3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från TCTC Invest ABs lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos TCTC Invest AB. Risken för produkten övergår på kunden vid leveransdagen. Leveranstid inom Sverige är 2 – 4 dagar.

3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från TCTC Invest ABs lager i Sverige. TCTC Invest AB ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om TCTC Invest AB ombesörjer transport skall kunden ersätta TCTC Invest AB utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

4. Leveransförsening

Kunden får genom skriftligt meddelande till TCTC Invest AB häva avtalet såvitt det avser försenade produkter och om leveransförsening beror på TCTC Invest AB eller något förhållande på hans sida och som pågår mer än 45 dagar.

5. Pris, betalning

5.1 På TCTC Invest ABs hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor och exklusive frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt TCTC Invest ABs gällande prislista på leveransdagen.

5.2 TCTC Invest AB förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen rätt att häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Såvida TCTC Invest AB inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga direktbetalning med kontokort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum. TCTC Invest AB utfärdar faktura på Leveransdagen.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har TCTC Invest AB rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla inne med leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det TCTC Invest AB anmodat kunden att betala förfallet belopp, får TCTC Invest AB genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir TCTC Invest AB egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan TCTC Invest AB ´s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Returrätt och reklamationer

8.1 Retur får ske inom 14 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till TCTC Invest AB i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta TCTC Invest ABs kundservice via e-post till info@thecolonialteacompany.com. Faktura och/eller kvitto på erlagd betalning skall bifogas returen. Returen är godkänd först när TCTC Invest AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom TCTC Invest AB avdrag för fraktkostnader. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från Leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal – konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till TCTC Invest AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 10 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till TCTC Invest AB med ordersedel och faktura. I annat fall kan köpet inte identifieras av TCTC Invest AB. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta TCTCs kundservice via e-post: info@thecolonialteacompany.com. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas.

9. Garanti

Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder TCTC Invest AB. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från TCTC Invest AB.
 
10. Ansvar för fel

10.1 TCTC Invest AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

10.2 TCTC Invest AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

10.3 TCTC Invest AB ansvar omfattar inte fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion eller smak.

10.4 TCTC Invest AB ansvarar endast för fel som påtalas inom 14 dagar från leveransdagen.

10.5 TCTC Invest AB ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot TCTC Invest AB med anledning av fel.
 
11. Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för TCTC Invest AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

11.2 TCTC Invest ABs ansvar omfattar endast direkta förluster. TCTC Invest AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller eller skador som TCTC Invest AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 
12. Överlåtelse av avtalet

12.1 TCTC Invest AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

13. Skiljedom

13.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag.

Privatpersoner: Komplett följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.